هواپيمايي پارس اير از ارائه خدمات ويژه(پذيرش مسافران ويلچري) معذور مي باشد.سایر اعلانات