قوانين کنسلي جديد
  در پروازهاي داخلي نرخ بليط هاي  کمتراز  6.700.000  ريال غيرقابل استرداد مي باشدسایر اعلانات